Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scents & Senses B.V.


Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Scents & Senses BV gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten.
 2. De vernietiging of de nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
 3. Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door de koper heeft geen gevolg. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen.
 2. In geval van een offerte komt de overeenkomst tot stand zodra de acceptatie van een aanbod Scents & Senses BV heeft bereikt en zij schriftelijk aan de koper heeft verklaard de offerte gestand te doen.
 3. Een aanvaarding die afwijkt van de inhoud van het aanbod geldt als verwerping van het aanbod en als een nieuw aanbod dat Scents & Senses BV niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van het aanbod afwijkt.
 4. Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de koper zonder schriftelijke toestemming van Scents & Senses BV niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen daarvan, daaronder begrepen een aan Scents & Senses BV verschuldigde schadeloosstelling. Bij een door Scents & Senses BV geaccordeerde opzegging komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van de koper.
 5. Elke nadere afspraak tussen Scents & Senses BV en de koper, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van Scents & Senses BV eerst geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van Scents & Senses BV.
 6. Kennelijke vergissingen in een aanbod van Scents & Senses BV ontheft deze van haar verplichtingen tot nakoming en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander geldt ook als er en overeenkomst tot stand is gekomen.


Artikel 3: Uitvoering

 1. Gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, tekeningen en overige gegevens, genoemd in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, prijslijsten, alsook genoemd in het aanbod of de overeenkomst hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Afwijkingen van ondergeschikte aard, evenals afwijkingen in gebruikelijke fabricage of productietoleranties, dan wel aan het product inherente afwijkingen, geven de koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.


Artikel 4: Levertijd

 1. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. In geval van te late levering door Scents & Senses BV heeft de koper niet het recht om de bestelling te annuleren, de ontvangst der zaken te weigeren of de betaling te vertragen of te weigeren.
 3. Wanneer in de overeenkomst de levering van meerdere zaken is overeengekomen, kunnen deze zaken, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, ineens of in gedeelten worden geleverd. Deelleveringen worden afzonderlijk gefactureerd.


Artikel 5: Verzending en risico

 1. Alle door Scents & Senses BV verzonden zaken reizen voor risico van de geadresseerde koper. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de retourzender. Orders vanaf € 200,00 netto worden franco geleverd. Voor orders onder het bedrag van € 200,00 wordt € 25,00 vracht- en administratiekosten berekend.
 2. Bij de levering zijn de vrachtkosten per goedkoopste vervoersvoorziening en via de kortst mogelijke route voor rekening van Scents & Senses BV.
 3. Indien, om welke reden dan ook, het vervoer niet kan plaatsvinden als hiervoor omschreven, dan wel indien het vervoer op verzoek van de koper op een andere wijze of langs een andere route plaatsvindt, zullen de extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de koper komen.
 4. De koper draagt zorg voor een deugdelijke opslag bij aflevering van zaken, bij gebreke waarvan de zaken voor rekening en risico van de koper zullen worden opgeslagen.
 5. Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten, binnen 8 dagen na aflevering der zaken, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende post geschieden.


Artikel 6: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen, genoemd in de aanbiedingen en als bedoeld in artikel 2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan de aanvaarding worden herzien.
 3. Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van de belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen en andere lasten.
 4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het gedeelte opgenomen prijs. Dit geldt ook bij een geringere afname dan waarvoor de offerte is uitgebracht.


Artikel 7: Kwaliteit en garantie

 1. De garantieverplichting van Scents & Senses BV is beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan. Een en ander ter beoordeling van Scents & Senses BV.
 2. Indien de zaken die hersteld of vervangen worden zich niet in Nederland bevinden neemt Scents & Senses BV slechts de kosten van herstel of vervanging zoals deze in Nederland zouden hebben bedragen voor haar rekening. De extra kosten verbonden aan het herstel of vervanging in het buitenland komen voor rekening van de koper.
 3. Scents & Senses BV staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien het doel aan Scents & Senses BV kenbaar is gemaakt of indien Scents & Senses BV ter zake een advies heeft uitgebracht, tenzij Scents & Senses BV zich uitdrukkelijk schriftelijk garant heeft gesteld.
 4. De koper is verplicht om aan Scents & Senses BV alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor Scents & Senses BV van belang zou kunnen zijn.


Artikel 8: Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de koper in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald, is de koper zonder dat er nadere ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag verschuldigd vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast is de koper gehouden alle kosten aan Scents & Senses BV te vergoeden die zij dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen waaronder:
   
  • Declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden buiten rechte, deze buitengerechtelijke incassokosten minimaal 15% van de hoofdsom belopende, zulks met een minimum van € 250,00,
  • Declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden in rechte, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan,
  • Kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten,
  • Kosten van faillissementsaanvraag.
 4. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de koper meerdere facturen onbetaald laat, strekt betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enzovoorts.


Artikel 9: Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Scents & Senses BV welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang gevergd kan worden, geven Scents & Senses BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake indien Scents & Senses BV verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en/of vertraagde levering door haar toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, weersinvloeden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storingen in de levering van energie en/of water, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten, dit alles zowel in het bedrijf van Scents & Senses BV als bij degene van wie Scents & Senses BV de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt of zaken opslaat of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken of omstandigheden buiten de schuld, wil en/of toedoen van Scents & Senses BV en derhalve buiten de risicosfeer van Scents & Senses BV ontstaan.
 3. In geval van overmacht heeft Scents & Senses BV eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt.
 4. Indien Scents & Senses BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Scents & Senses BV is niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (een van) de bestuurders van Scents & Senses BV. De koper vrijwaart Scents & Senses BV te dezer zake tegen aanspraken van derden.
 2. In voorkomende gevallen is Scents & Senses BV slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 3. Elke vordering van de koper op Scents & Senses BV verjaart/vervalt na verloop van twee jaren na de totstandkoming van de overeenkomst.


Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

 1. Scents & Senses BV behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Scents & Senses BV aan de koper geleverde of nog te leveren zaken en van hetgeen Scents & Senses BV van de koper heeft te vorderen wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Scents & Senses BV gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
 2. Eerst na betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de zaken plaats.
 3. Indien en voor zover door Scents & Senses BV geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Scents & Senses BV de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de koper daartoe gemachtigd, de zaken terug te nemen en is de koper verplicht Scents & Senses BV in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming en in haar gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van Scents & Senses BV om van de koper schadevergoeding te vorderen.
 4. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, liquidatie van zaken of schuldsanering van de koper, heeft Scents & Senses BV het hiervoor omschreven recht, tenzij de curator of bewindvoerder in een voorkomend geval de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente schuld erkent.
 5. De koper is verplicht om aan Scents & Senses BV onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan Scents & Senses BV toebehorende zaken.
 6. De koper is gerechtigd de door Scents & Senses BV geleverde zaken, waarvan deze laatste de eigenaar is, door te verkopen, echter alleen voor zover dat binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij Scents & Senses BV de koper heeft medegedeeld dat zij daartoe niet meer bevoegd is.
 7. De koper is verplicht op eerste verzoek van Scents & Senses BV een bezitloos pandrecht ten behoeve van deze laatste te vestigen op alle geleverde zaken, zodra Scents & Senses BV om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de koper. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van Scents & Senses BV terstond opeisbaar en is zij gerechtigd, naar haar keuze, tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan of deze op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.
 8. Het is de koper verboden op de door Scents & Senses BV geleverde zaken (ongeacht of deze laatste daarvan nog eigenaar is) een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
 9. De koper is verplicht op eerste verzoek van Scents & Senses BV een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen. Bij gebreke van deze zekerstelling zijn alle vorderingen van Scents & Senses BV terstond opeisbaar en is zij, naar haar keuze, gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan of deze op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.


Artikel 12: Verrekening/opschorting

 1. Het is de koper niet toegestaan enig door hem aan Scents & Senses BV verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Scents & Senses BV aan de koper verschuldigd mocht zijn.
 2. De koper is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit de overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiende uit een andere met Scents & Senses BV gesloten overeenkomst.
 3. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de koper gerechtigd tot opschorting van de betaling.
 4. Scents & Senses BV is gerechtigd de verdere levering op  te schorten, zolang de koper jegens Scents & Senses BV niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de Scents & Senses BV verder toekomende rechten.
 5. Het opschortingsrecht van Scents & Senses BV geldt tot op het moment dat de koper haar verplichtingen alsnog is nagekomen tenzij Scents & Senses BV dan reeds gebruik heeft gemaakt van haar recht op ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding van Scents & Senses BV onverlet.


Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien de koper enige verplichting niet nakomt, heeft Scents & Senses BV het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
 2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding en onverminderd Scents & Senses BV verder toekomende rechten, zal op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt toegepast, de koper surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente schuld erkent.
 3. In geval van ontbinding zijn alle vorderingen die Scents & Senses BV op de koper heeft of verkrijgt, direct en volledig opeisbaar. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle door Scents & Senses BV geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 4. Alle geschillen tussen Scents & Senses BV en de koper zullen ter keuze van Scents & Senses BV worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement te Dordrecht.


Toepasselijk recht

 1. Op alle door Scents & Senses BV verrichte (rechts)handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.